Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

To Pack or Not to Pack?

Pakowa? albo nie pakowa?? Dylemat i?cie hamletowski. Zanim jednak poszukamy jego rozwi?zania nale?y si? krótkie wyja?nienie. W ko?cu nurkowie sprz?towi, do których g?ównie trafia magazyn nuras.info niekoniecznie musz? wiedzie? co freediverzy maj? na my?li mówi?c o pakowaniu. Wbrew pozorom nie chodzi o upychanie ekwipunku do walizki przed wypadem na nurka do Egiptu.

T? w sumie do?? prost? technik? oddechow? w literaturze naukowej opisano po raz pierwszy w latach pi??dziesi?tych ubieg?ego wieku. Jak to u jajog?owych, zamiast u?y? swojskiego s?owa pakowanie nazwano j? uczenie brzmi?cym terminem glossopharyngeal breathing, co nieudolnie przet?umaczy? mo?na na polski jako oddychanie j?zykowo-gard?owe. Technika ta stosowana by?a (i wci?? jest) przez pacjentów z powa?nie upo?ledzonymi mi??niami oddechowymi (np. po przej?ciu choroby Heinego – Medina lub w stanach tetraplegii czyli parali?u czteroko?czynowego), którzy nie s? zdolni do samodzielnego oddychania przy ich pomocy. Radz? oni sobie po?ykaj?c do ust niewielkie ilo?ci powietrza, a nast?pnie przepychaj?c je j?zykiem do p?uc. Powtarzaj?c ten manewr wielokrotnie mo?na doprowadzi? do nape?nienia p?uc, a wi?c marnie, bo marnie ale jednak jako? oddycha?. Jako ciekawostk? mo?na tu doda?, ?e Bill Strömberg, do niedawna prezes AIDA – najwi?kszej mi?dzynarodowej organizacji nurków bezdechowych jest fizjoterapeut?, który w swej praktyce uczy pacjentów mi?dzy innymi pos?ugiwania si? t? technik?.

Dla fredivingu glossopharyngeal breathing odkry? Amerykanin Bob Croft, trzykrotny rekordzista ?wiata w nurkowaniu na zatrzymanym oddechu z ko?ca lat sze??dziesi?tych ubieg?ego wieku, rywalizuj?cy w tym czasie z Jacquesem Mayolem i Enzo Maiorc?. Jednak w odró?nieniu od chorych pacjentów Croft u?ywa? tej techniki nie w celu oddychania, ale dla nape?nienia p?uc ponad ich normaln? obj?to?? ca?kowit?. W jego wykonaniu pakowanie polega na dopompowywaniu powietrza dopiero po nabraniu wdechu, kiedy p?uca s? ju? pe?ne, a przy pomocy mi??ni oddechowych wi?cej powietrza nabra? nie sposób. Wtedy nurek odpowiednio pracuj?c ?uchw? i j?zykiem przy zamkni?tej g?o?ni nabiera troch? powietrza (tzw. pack) do ust, a nast?pnie kompresuje je j?zykiem, otwiera g?o?ni? i przepycha do p?uc, po czym wielokrotnie powtarza ca?? operacj?. Wygl?d pakuj?cego freedivera jest do?? osobliwy i przypomina nieco wyci?gni?tego z wody karpia, który na przemian otwiera i zamyka paszcz? usi?uj?c po?kn?? nieistniej?c? wod?. Skojarzenie to okaza?o si? tak trafne, ?e W?osi na manewr pakowania (po angielsku packing) u?ywaj? terminu carpa (po w?osku – karp).

W czasach Boba Crofta chyba ma?o kto w?ród nurków (o ile w ogóle ktokolwiek) poza nim samym pos?ugiwa? si? t? technik?, jednak obecnie jest ona stosowana do?? powszechnie. Pytanie tylko, po co?

Sprawa jest bardzo prosta, mo?na nawet powiedzie? oczywista. Pakowanie zwi?ksza ilo?? powietrza, któr? zabieramy ze sob? pod wod?. Ma to dwie zalety. Po pierwsze mamy wi?kszy zapas tlenu, a wi?c mo?emy na d?u?ej wstrzyma? oddech nie trac?c przytomno?ci. Niewtajemniczeni zadaj? czasem pytanie, czy aby na pewno si? to uczciwie op?aca? W ko?cu w czasie gdy pakujemy tlen jest konsumowany, a wymiana zu?ytego powietrza z otoczeniem ju? nie zachodzi. To prawda, jednak per saldo wynik jest korzystny. ?rednia konsumpcja tlenu w spoczynku wynosi oko?o 250-300 ml na minut?. Pakuj?c przez 15 sekund zu?ywamy go wi?c oko?o 70 ml, podczas gdy w tym czasie mo?na dopompowa? oko?o 1,5 litra powietrza, w którym znajduje si? ok. 300 ml O2. A wi?c, z tego punktu widzenia manewr op?aca si?. Druga zaleta pakowania to wi?ksza ilo?? gazu (jakiegokolwiek, zarówno tlenu jak i azotu) zabranego pod wod?, która w nurkowaniach g??bokich u?atwia wyrównywanie ci?nienia w uchu ?rodkowym (i w masce, o ile nurek jej u?ywa) zw?aszcza na du?ych g??boko?ciach, na których p?uca zostaj? mocno skompresowane. Ilo?ci gazu jakie mo?na dopakowa? wahaj? si? od freedivera do freedivera, ale maksymalne jakie stwierdzono w badaniach naukowych przekraczaj? 4 litry (daje to dodatkowe oko?o 800 ml tlenu) co, w tych konkretnych przypadkach stanowi?o wzrost nawet o ponad 40% wyj?ciowej obj?to?ci ca?kowitej p?uc! Niestety skutki pakowania nie ograniczaj? si? do samych zalet.

Dyskomfort

Jako pierwszy, bo jeszcze przed zanurzeniem pojawia si? problem dyskomfortu jaki wywo?uje nape?nienie p?uc ponad norm?. Mamy tu efekt zbli?ony do pompowania opony - ro?nie obj?to?? ale równocze?nie panuj?ce w p?ucach ci?nienie. Nie jest to stan normalny, do którego zwyk?y organizm jest przyzwyczajony. Towarzyszy mu uczucie rozpierania klatki piersiowej, którego osoba niedo?wiadczona nie jest w stanie tolerowa? nawet przez kilka sekund. Ludzie, którzy nie uprawiaj? bezdechów (i nie pakuj?) doznaj? uczucia tego rozpierania ju? po nabraniu pe?nego, maksymalnego wdechu i próbie wytrwania w nim przez d?u?sz? chwil?. Nic dziwnego, ?e dodanie zaledwie kilku packs powoduje, ?e stan ten staje si? zupe?nie nie do zniesienia. Jest to te? powód, dla którego cz??? nurków bezdechowych, w ich liczbie sam Umberto Pelizzari, nie akceptuje i nie stosuje pakowania. Ich zdaniem uniemo?liwia ono osi?gni?cie stanu g??bokiej relaksacji, jaka jest niezb?dna dla skutecznego uprawiania freedivingu.

Co sprawia wi?c, ?e mimo tych zastrze?e? tak wielu (bez ryzyka pope?nienia pomy?ki mo?na powiedzie?, ?e znakomita wi?kszo??) nurków stosuje t? technik?? Otó? okazuje si?, ?e pakowanie, jak wszystkie inne umiej?tno?ci, mo?na trenowa? i doskonali?. Je?li po raz pierwszy w ?yciu nabierzemy pe?ne p?uca powietrza i 3-4 razy dopakujemy, to jak napisano wy?ej, ju? po krótkiej chwili b?dziemy musieli si? podda? i wypu?ci? powietrze. Jednak je?li manewr ten b?dziemy potarza? wielokrotnie i regularnie, to wkrótce oka?e si?, ?e dyskomfort zmniejszy si?, bo klatka piersiowa si? rozci?gnie i zaadaptuje do zwi?kszonej obj?to?ci. Stopniowo, krok po kroku b?dzie mo?na podwy?sza? ilo?? aplikowanych paków dochodz?c np. do 40 i wi?cej. Na ka?dym etapie treningu ka?dy nurek ma pewn? graniczn?, maksymaln? liczb? packs, której nie mo?e przekroczy?, bo czuje si? przy niej jakby za chwil? mia? eksplodowa?. Dalsze pakowanie jest niemo?liwe i mo?e doprowadzi? do powstania mikrouszkodze? w obr?bie klatki piersiowej. Oczywi?cie nikt nie próbuje nurkowa? w takim stanie. Je?li jednak zastosujemy ilo?? packs mniejsz? o powiedzmy 20–30 procent od maksimum to b?dziemy mogli doskonale to tolerowa?. Wprawdzie trudno b?dzie osi?gn?? stan pe?nej relaksacji o jaki chodzi Umberto Pelizzariemu, ale jak pokaza?o ?ycie mimo to wyniki uzyskiwane po pakowaniu przekraczaj? te, które mo?na osi?gn?? bez niego. Do?? powiedzie?, ?e od wielu lat nurkowie zaliczaj?cy si? do elity freediverów nieodmiennie poprzedzaj? swoje starty tym manewrem i mimo mniejszego lub wi?kszego dyskomfortu nie przeszkadza to im ustanawia? coraz bardziej nieprawdopodobnych rekordów ?wiata.
Zupe?nie osobn? praw? jest to, ?e o ile w basenie po rozpocz?ciu nurkowania w klatce piersiowej praktycznie niewiele si? zmienia, to przy zanurzeniach g??bokich ju? po kilku metrach ci?nienie s?upa wody kompresuje p?uca i uczucie jakiegokolwiek dyskomfortu znika ca?kowicie. Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, ?e nurkuj?c w g??b mo?na bezkarnie pakowa? do maksimum, ale o tym w dalszej cz??ci artyku?u.

Packing balckout

Je?li ju? zapakowali?my odpowiedni? ilo?? razy i rozpocz?li?my nurkowanie, to … mo?e si? okaza?, ?e po kilkunastu zaledwie sekundach od startu mo?emy mie? powa?ny problem – utrat? przytomno?ci! Jej przyczyny, jak zwykle we freedivingu, nie s? do ko?ca rozpoznane, istniej? jednak wyra?ne, wskazuj?ce na nie przes?anki. Pakowanie prowadzi do zwi?kszenia ci?nienia w p?ucach, a to zaburza na prac? serca i jest przyczyn? nieprawid?owo?ci w zachowaniu lewej i prawej komory. Ro?nie ci?nienie w prawym przedsionku, co zmniejsza powrót ?ylny (ilo?? krwi, która wraca z uk?adu ?ylnego do prawego przedsionka). W konsekwencji redukuje to obj?to?? minutow? czyli ilo?? krwi, która po obej?ciu kr??enia p?ucnego opuszcza lew? komor? serca do kr??enia systemowego. Mniejszy wyp?yw krwi do kr??enia systemowego oznacza mniej tlenu m.in. dla mózgu. Dramatycznie spada ci?nienie skurczowe i rozkurczowe (w ostatnim przypadku nawet do warto?ci niemierzalnych). W pewnych badaniach zaobserwowano te? tzw. asystole tj. krótkotrwa?e okresy braku aktywno?ci elektrycznej serca w badaniu EKG. W konsekwencji mo?e doj?? do utraty przytomno?ci, która jednak z regu?y odzyskiwana jest samoistnie w kilkana?cie - kilkadziesi?t sekund pó?niej. Nieprzytomny nurek nie?wiadomie wypuszcza nadmiar powietrza z p?uc i jego stan wraca do normy, co pozwala odzyska? przytomno??.

Ciekaw? w?asno?ci? packing blackout jest to, ?e najcz??ciej o ile nie wy??cznie, obserwuje si? go przy statyce tj. statycznym wstrzymaniu oddechu na czas. Nie s?ysza?em o tym, by pojawi? si? on w nurkowaniu w g??b, czy w dynamice tj. p?ywaniu na odleg?o?? na niewielkiej (na ogó? 1-2 metry) g??boko?ci. Znany jest wprawdzie s?ynny przypadek Tanyii Streeter, która dozna?a packing balckout tu? przed swoim rekordowym nurkowaniem na 160 metrów w kategorii No Limits. Jednak tu utrata przytomno?ci mia?a miejsce jeszcze na powierzchni, przed zanurzeniem. Takie przypadki s? czasem rejestrowane, natomiast kiedy nurek ju? zanurzy si?, to jedyn? dyscyplin?, w której dochodzi do omdlenia z przepakowania jest w?a?nie statyka. Mo?na domniemywa?, ?e przyczyn? tego stanu rzeczy jest wp?yw ci?nienia zewn?trznego. Statyka, jako jedyna dyscyplina freedivingu wykonywana jest na powierzchni, a wi?c bez ?adnej jego zmiany. Tymczasem nawet w najp?ytszej z pozosta?ych konkurencji tj. w dynamice p?yniemy na g??boko?ci c.a. jednego metra, a wi?c ci?nienie jest wy?sze o oko?o 10% od atmosferycznego, co powoduje ju? zauwa?aln? kompresj? p?uc. Wydaje si?, ?e mo?e to przyczynia? si? do braku przypadków packing blackout, ale dla pe?nego wyja?nienia po??dane s? badania prowadzone w tym kierunku.

Inn? ciekaw? w?asno?ci? packing blackout jest fakt, ?e niektórzy nurkowie s? zdecydowanie bardziej od innych podatni na ryzyko jego wyst?pienia. Przed ka?dym nurkowaniem (a bior?c pod uwag? to, co napisa?em wy?ej, zw?aszcza przed ka?d? statyk?) musz? oni bardzo ostro?nie dobiera? ilo?? zaaplikowanych packs, bo ju? dwa lub trzy wi?cej ponad norm? mog? doprowadzi? do bardzo szybkiego i zarazem efektownego, ale niezbyt po??danego przez nich samych zako?czenia nurkowania. Inni z kolei freediverzy zdaj? si? by? ca?kowicie niewra?liwi na ten problem.

Zwi?kszone ryzyko urazu p?uc w nurkowaniach g??bokich

Kolejny problem, który ma zwi?zek z pakowaniem to uraz p?uc. Mówi?c o problemach z p?ucami przy nurkowaniu na zatrzymanym oddechu najcz??ciej mamy na my?li tzw. lung squeeze, czyli dolegliwo??, której do?wiadczaj? niektórzy nurkowie po dotarciu na zbyt du?e dla nich g??boko?ci. Po wynurzeniu freediver odpluwa krwist? ?lin?, ma trudno?ci z oddychaniem, a w szczególno?ci z nabraniem pe?nych p?uc powietrza. Ka?demu oddechowi towarzysz? ?wisty lub rz??enie. Nurek jest bardzo os?abiony, niezdolny do jakiegokolwiek wysi?ku, mo?e mie? znacznie podwy?szone t?tno. Mechanizm powstawania lung squeeze jest, podobnie jak mechanizm packing blackout, nie do ko?ca poznany. Podejrzewa si?, ?e g?ówn? przyczyn? jest podci?nienie powstaj?ce w p?ucach na du?ych g??boko?ciach. Podci?nienie powoduje przenikanie krwi z kapilar okalaj?cych p?cherzyki p?ucne do ich wn?trza. Zalanie p?cherzyków krwi? powoduje z jednej strony krwioplucie, a z drugiej upo?ledza przebieg wymiany gazowej powoduj?c trudno?ci w oddychaniu. Na logik? wydaje si?, ?e pakowanie dzi?ki zwi?kszeniu ilo?ci gazu w p?ucach powinno je?li nie zapobiega?, to przynajmniej odsuwa? problem urazu o dobre kilka metrów. Jednak obok mechanizmu zwi?zanego z podci?nieniem obecnym na du?ych g??boko?ciach, podejrzewa si? te? istnienie innego, na który pakowanie mo?e mie? wp?yw negatywny. Chodzi o to, ?e pod wod? freediverzy doznaj? efektu blood shift. Jest to zjawisko przetaczania krwi z peryferiów do naczy? krwiono?nych klatki piersiowej, które uniemo?liwia jej zgniecenie przez ci?nienie zewn?trzne. Przypuszcza si? jednak, ?e ten efekt, który w g??binach nas zabezpiecza, w drodze powrotnej ku powierzchni paradoksalnie mo?e by? przyczyn? k?opotów. Powoduje on, ?e przestrze? klatki piersiowej wype?niona jest dodatkow? krwi?, a wi?c w wi?kszym ni? normalnie stopniu. Je?li ta dodatkowa krew nie zostanie na czas usuni?ta i odprowadzona do ko?czyn, palców i skóry, co prawdopodobnie mo?e mie? miejsce przy du?ej pr?dko?ci wynurzenia i nie wystarczaj?co sprawnym uk?adzie kr??enia, to na ostatnich metrach przed osi?gni?ciem powierzchni w p?ucach pojawi si? nadci?nienie podobnie jak w nurkowaniu sprz?towym, gdy oddychaj?cy spr??on? mieszank? nurek wynurza si? nie robi?c wydechu. Dochodzi wówczas do klasycznej barotraumy p?uc, której objawy s? zbli?one do objawów lung squeeze powsta?ego na du?ych g??boko?ciach. Pakowanie, zw?aszcza nadmierne powoduje, ?e przy wynurzeniu nadci?nienie w p?ucach jest jeszcze wi?ksze, a wi?c wi?ksze jest te? ryzyko urazu ci?nieniowego. O tym, ?e taka interpretacja mechanizmu powstawania urazu p?uc nie jest pozbawiona uzasadnienia ?wiadcz? doniesienia ró?nych nurków. Na przyk?ad Rudi Castineyra, znany trener freedivingu, przytacza w jednej ze swoich wypowiedzi przyk?ad z w?asnego podwórka. W czasach gdy mieszka? jeszcze na Kubie wraz z grup? znajomych uprawia? nurkowanie w celach zarobkowych (tj. ?owi? ryby na bezdechu). U cz??ci z jego wspó?towarzyszy okresowo wyst?powa?o krwioplucie i inne objawy charakterystyczne dla lung squeeze. Doj?cie do przyczyn zaj??o im troch? czasu, ale w ko?cu u?wiadomili sobie, ?e wszyscy, których problem ten dotyczy? przed nurkowaniem stosowali intensywne pakowanie. Od czasu, gdy zrezygnowali z tego zwyczaju problem znikn??, co zdaje si? jednoznacznie wskazywa? na pakowanie jako jego przyczyn?. Niestety ?ycie nie jest tak proste i nie zawsze rezygnacja z pakowania za?atwia spraw?. Du?e znaczenia ma tu zw?aszcza osobnicza podatno??, która potrafi by? bardzo ró?na w zale?no?ci od konkretnego freedivera.

Barotrauma p?uc na powierzchni?

Okazuje si?, ?e intensywne pakowanie mo?e prowadzi? do problemów nawet bez zanurzania si? na du?e g??boko?ci. Wzrost ci?nienia w p?ucach pochodz?cy od samego tylko pakowania (a wi?c bez udzia?u blood shift) u wytrenowanych freediverów mo?e dochodzi? nawet do ponad 100 cm H2O, a to oznacza mo?liwo?? wyst?pienia barotraumy p?uc (w medycynie w przypadku stosowania tzw. sztucznego p?uca przyjmuje si?, ?e w?a?nie z powodu ryzyka barotraumy nadci?nienie wytwarzane przez to urz?dzenie nie powinno przekracza? 35 – 45 cm H2O). Potwierdzaj? to przypadki krwioplucia i trudno?ci w oddychaniu pojawiaj?ce si? u nurków po zako?czeniu poprzedzonej mocnym pakowaniem statyki. Odnotowano te? incydenty wskazuj?ce na mo?liwo?? pojawienia si? zatorów gazowych. W jednej z prac przytoczone s? przyk?ady, w których po maksymalnym dopakowaniu nurkowie ca?kowicie lub cz??ciowo tracili zdolno?? do mówienia, do?wiadczali ograniczenia, zamglenia lub podwójnego widzenia, niedow?adu w ko?czynach lub nawet cz??ciowego parali?u b?d? te? nudno?ci. Objawy te ust?powa?y w czasie od kilku minut do kilku godzin od wyst?pienia. Badacze wykluczyli DCS jako ich przyczyn? i zakwalifikowali je jako ?wiadcz?ce o pojawieniu si? mózgowych zatorów gazowych powsta?ych w wyniku barotraumy p?uc. Wyniki uzyskiwane przez ró?nych uczonych nie s? jednak jednoznaczne co wynika? mo?e mi?dzy innymi ze zró?nicowanej osobniczej odporno?ci organizmów.

Reverse packing

Mówi?c o pakowaniu nasuwa si? jeszcze jeden temat z nim zwi?zany. Uczeni w odniesieniu do glossopharyngeal breathing tak naprawd? u?ywaj? nie jednego, a dwóch terminów rozró?niaj?cych dwa ró?ne stany. Do poznanej ju? przez nas techniki nape?niania p?uc stosuj? okre?lenie glossopharyngeal insufflation (GI) w odró?nieniu od glossopharyngeal exsufflation (GE), które oznacza dzia?anie jakby odwrotne. Mianowicie po maksymalnym wydechu nurek wykonuje szereg ruchów j?zykiem i mi??niami gard?a, które prowadz? do wysysania resztek powietrza z p?uc. J?zyk wraz z podniebieniem twardym dzia?aj? tu troch? jak strzykawka. Poci?gaj?c za jej t?ok wytwarzamy w niej podci?nienie, dzi?ki czemu jeste?my w stanie pobra? krew z ?y?y. Podobnie z j?zykiem. W pozycji wyj?ciowej jest on przyklejony ca?? powierzchni? do podniebienia. Nast?pnie ?rodkow? jego cz??? odsuwamy w dó? (pozostaj?c kraw?dzie wci?? przylegaj?ce do podniebienia), co w powsta?ej nad nim w ten sposób przestrzeni wytwarza podci?nienie (jak w strzykawce, gdy wyci?gamy z niej t?oczek). Je?li jednocze?nie mamy po??czenie tej przestrzeni z p?ucami (otwarta g?o?nia i podniebienie mi?kkie ustawione w odpowiedniej pozycji), to ró?nica ci?nie? powoduje zassanie z nich ma?ej porcji (pack) powietrza nad j?zyk. Nast?pnie pozbywamy si? jej wydmuchuj?c j? przez usta lub nos. Freediverzy nazywaj? to post?powanie reverse packing. Manewr jest podobny do zwyk?ego pakowania, tyle ?e wykonywanego jakby w odwrotnym kierunku, st?d taka w?a?nie nazwa. Przy jego pomocy mo?na wypompowa? nawet blisko pó? litra powietrza. W konsekwencji p?uca osi?gaj? obj?to?? mniejsz? ni? obj?to?? zalegaj?ca i powstaje w nich podci?nienie (maksymalny zarejestrowany spadek wynosi? oko?o 30 cm H2O). Opanowanie tej techniki jest bardzo pomocne w nurkowaniach na umiarkowane (30 – 40 m) g??boko?ci, bo umo?liwia praktycznie bezwysi?kowe pozyskiwanie powietrza do wykonania techniki Frenzla s?u??cej do wyrównania ci?nienia w uchu ?rodkowym (z tym, ?e w tym przypadku nie wydmuchujemy zassanego nad j?zyk powietrza na zewn?trz, ale u?ywamy go w?a?nie do wyrównania ci?nienia). Jednak ju? przy tych, a zw?aszcza przy wi?kszych g??boko?ciach zalecana jest du?a ostro?no?? w stosowaniu reverse packing, bo mo?e ono prowadzi? do lung squeeze ze wzgl?du na to, ?e zwi?ksza podci?nienie panuj?ce w p?ucach. Dotyczy to zw?aszcza osób podatnych na ten uraz.

Trening elastyczno?ci klatki piersiowej

Reverse packing podobnie jak zwyk?e pakowanie stosowane jest przez freediverów jako jedne z ?wicze? poprawiaj?cych elastyczno?? klatki piersiowej. Regularnie powtarzane pakowanie prowadzi do wzrostu ca?kowitej obj?to?ci p?uc (TLC) tej normalnej, tj. mierzonej po naturalnym wdechu, bez dopakowania. Podobnie reverse packing przyczynia si? do permanentnego zmniejszenia obj?to?ci zalegaj?cej (RV). Stosunek tych dwóch wielko?ci ma bardzo istotne znaczenie w nurkowaniu na zatrzymanym oddechu. Im jest wi?kszy, tym na wi?kszej g??boko?ci p?uca zostaj? skompresowane do RV, poni?ej której pozyskanie powietrza z p?uc staje si? trudne i wyrównanie ci?nienia w uchu ?rodkowym wymaga u?ycia trudnych do opanowania, zaawansowanych metod. W po?owie ubieg?ego wieku g??boko?? ta b??dnie uwa?ana by?a za maksymaln? mo?liw? do osi?gni?cia przez cz?owieka, bo poni?ej niej mia?o dochodzi? do zmia?d?enia klatki piersiowej. To przekonanie umiejscawiaj?ce ludzkie limity na g??boko?ci oko?o 50 metrów bardzo szybko zosta?o zweryfikowane przez ?ycie (przypominam, ?e obecny rekord to 214 metrów), a odpowiedzialny za to jest wspomniany tu wcze?niej efekt blood shift. Jednak mimo, ?e zmia?d?enie klatki raczej nam nie grozi, to ca?kiem mo?liwe jest wyst?pienie urazu lung squeeze, a im wi?kszy stosunek TLC do RV tym g??biej ryzyko to si? pojawia. Z tych powodów wielu freediverów praktykuje wy?ej wspomniane ?wiczenia pakowania i reverse packing, które rozci?gaj? klatk? piersiow? na zewn?trz i do ?rodka i poprawiaj? jej elastyczno??. Trzeba jednak mie? na uwadze i to, ?e istnieje pogl?d wed?ug, którego regularne pakowanie (in plus) powi?kszaj?c TLC ma jednocze?nie prowadzi? do wzrostu RV, a wi?c poprawiaj?c jeden parametr jednocze?nie pogarsza drugi. Trudno powiedzie? na ile jest to realne, bo jak na razie nie s? to fakty potwierdzone do?wiadczalnie. Jak zwykle we freedivingu by rozpozna? temat konieczne s? badania naukowe.

Jak wida? w sprawie pakowania (jak i reverse pakowania) oprócz kilku za, jest te? sporo przeciw, jak równie? bardzo wiele niewiadomych. Niew?tpliwie decyduj?c si? na pakowanie nale?y post?powa? bardzo ostro?nie, stopniowo zwi?kszaj?c liczb? packs i nie doprowadzaj?c do nadmiernego wzrostu ci?nienia w p?ucach. Trzeba pami?ta? o bardzo du?ym osobniczym zró?nicowaniu na urazy zwi?zane ze stosowaniem tej techniki. To co bezpieczne dla jednej osoby, wcale nie musi by? takim samym dla drugiej. Bior?c to wszystko pod uwag? nie podejmuj? si? rozstrzyga? dylematu postawionego w tytule artyku?u. Pozostawiam go Tobie, Czytelniku o ile kiedykolwiek porwiesz si? na to by od?o?y? na bok butl? i zanurzy? si? w toni na jednym oddechu. Osobi?cie jednak zdecydowanie odradzam uciekanie si? do tej metody na pocz?tkowym etapie uprawiania freedivingu. Korzy?ci jakie mo?e ona przynie?? ujawniaj? si? dopiero po opanowaniu bardziej elementarnych technik bezdechowych.

Autor tekstu: Tomek „Nitas” NitkaBibliografia:

Asystole and increased serum myoglobin levels associated with 'packing blackout' in a competitive breath-hold diver. Andersson JP, Linér MH, Jönsson H. 2009 Nov;29(6):458-61. Epub 2009 Aug 25

Going to extremes of lung volume Laurie A. Whittaker & Charles G. Irvin, Editorial for the Journal Applied Physiology

Neurological symptoms after glossopharyngeal insufflation (lungpacking) in breath-hold divers suggesting cerebral arterial gas embolism. Lindholm, P, Muth, CM, Severinsen, SA; Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc. 2007

Transpulmonary pressures and lung mechanics with glossopharyngealinsufflation and exsufflation beyond normal lung volumes in competitivebreath-hold divers Stephen H. Loring, Carl R. O’Donnell, James P. Butler, Peter Lindholm, Francine Jacobson, and Massimo Ferrigno, J Appl Physiol 102: 841–846, 2007Artyku? jest te? dost?pny w postaci takiej, w jakiej ukaza? si? w magazynie internetowym nuras.info (w formacie pliku PDF). Aby ?ci?gn?? go w tej postaci kliknij To Pack or Not to Pack? (ok. 223 Kb)
Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,873,017 Unikalnych wizyt