Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

2. Audrey Mestre

Wydarzenie mia?o miejsce w czasie oficjalnej próby bicia rekordu ?wiata w kategorii No Limits na g??boko?ci 171 metrów. Odbywa?o si? ono z udzia?em widzów, przedstawicieli mediów, sponsorów i innych oficjeli. Pikanterii dodawa? mu fakt, ?e rekord mia?a ustanowi? kobieta – Audrey Mestre - ?ona Pipina, dzier??cego dotychczasowy rekord (162 metry). Pipin, mimo i? skrz?tnie ukrywa? to przed otoczeniem, by? ?miertelnie zazdrosny o pozycj? najg??bszego cz?owieka ?wiata, oraz o uwag? mediów, która po treningowych nurkowaniach Audrey na g??boko?? 166 i 170 metrów, odwróci?a si? od niego w?a?nie ku niej. Niewykluczone, ?e ta zazdro?? by?a pierwotn? przyczyn? tragedii – ?mierci Audrey. Na temat ca?ego wydarzenia toczy?y si? za?arte dyskusje na freedivingowych forach internetowych, napisano o nim dziesi?tki artyku?ów w prasie, wyemitowano szereg audycji telewizyjnych, a nawet powsta?a jedna, wy??cznie jemu po?wi?cona ksi??ka („The Last Attempt” Carlosa Serra). Prawdopodobnie w du?ej cz??ci po?wi?cony jej b?dzie równie? powstaj?cy obecnie film Jamesa Camerona „The Dive”.

Przytoczmy pisany przeze mnie na gor?co w 2002 roku opis tamtych wydarze?:

1. Republika Dominikany, kilka mil w morze od La Romana, 12 pa?dziernika 2002 r. godzina 15:00 lokalnego czasu; Audrey bierze ostatni g??boki oddech i szarpie lin? uruchamiaj?c? wind?, która ma zawie?? j? 171 m. w dó?. Ju? pocz?tek nurkowania zdaje si? zapowiada? k?opoty - winda nie chce ruszy?. Dopiero po trzeciej próbie razem ze swoj? pasa?erk? pogr??a si? w odm?tach.

2. 1 min. 42 sekundy pó?niej winda zatrzymuje si? na zaplanowanej g??boko?ci 171 m. Audrey odczepia 90-kilogramowy balast i próbuje uruchomi? balon, który w ci?gu nieca?ej pó?torej minuty ma wynie?? j? na powierzchni?. Tu zaczynaj? si? problemy - operacja ta trwa nienaturalnie d?ugo. Wygl?da jakby butla z powietrzem s?u??cym do nape?nienia balonu by?a pusta. Czy?by by? to wynik zaniedbania kogo? odpowiedzialnego za sprawdzenie sprz?tu? Do pomocy rusza najg??bszy (i jak si? za chwil? oka?e JEDYNY!!!) safety diver – nurkuj?cy na trimixie Pascal Bernabe. Próbuje dope?ni? balon mieszank? ze swojego automatu. Wreszcie winda powoli rusza.

3. Niestety, po 25 sekundach zatrzymuje si? definitywnie pokonawszy zaledwie 7 metrów. Bernabe ponownie próbuje dopompowa? balon. Bezskutecznie. Nie wiemy dlaczego – by? mo?e balon jest p?kni?ty ? W rezultacie Audrey pozostaje na g??boko?ci 164 metrów przez kolejnych 30 sekund.

4. Wreszcie, po up?ywie 2 minut i 37 sekund od rozpocz?cia nurkowania Audrey zaczyna znów powoli si? wynurza?. Prawdopodobnie widz?c brak szans na wyniesienie przez balon, a by? mo?e po prosu dzia?aj?c instynktownie podejmuje prób? wydobycia si? na powierzchni? przez podci?ganie r?kami na linie opustowej – tak jak w konkurencji Variable Ballast. Jednak kolejne metry pokonuje z pr?dko?ci? daleko odbiegaj?c? od tej, jak? zapewni?by jej prawid?owo nape?niony balon. Tymczasem minuty sp?dzone w bezdechu przy ci?nieniu dochodz?cym do 18 ATA i stres, który w tej sytuacji niew?tpliwie musia? by? jej udzia?em robi? swoje. Reszty dope?niaj? toksyczno?? tlenowa i narkoza azotowa – po 3 minutach i 50 sekundach od startu, na g??boko?ci 120 metrów Audrey traci przytomno?? i zaczyna opada? w Wielki B??kit.

5. To jeszcze nie koniec. Cztery metry poni?ej zostaje z?apana przez Pascala Bernabe, który obserwuj?c rozwój wydarze? i zdaj?c sobie spraw? z powagi sytuacji, ca?y czas pod??a za ni? i stara si? asekurowa?. To, co Pascal powinien zrobi? w tym momencie, to uruchomi? balon awaryjny. W taki awaryjny balon wyposa?eni byli np. wszyscy safety diverzy w zespole Umberto Pelizzariego. W razie problemów balon zostaje b?yskawicznie przypi?ty do nadgarstka freedivera i w ci?gu kilkudziesi?ciu sekund wynosi go na powierzchni?. Niestety, mimo ?e przy nurkowaniu na tak ekstremaln? g??boko??, zdrowy rozs?dek nakazuje uzna? balon awaryjny za wyposa?enie niezb?dne i obowi?zkowe, Pascal go nie posiada.

6. Dlatego wynurza si? dalej z nieprzytomn? Audrey by wreszcie zatrzyma? si? na 90 metrach. W ci?gu ostatnich 3 minut pokonuje 81 metrów ! Bez przystanków dekompresyjnych! Sprowadza tym powa?ne zagro?enie dla swojego zdrowia i ?ycia, i dalej wynurza? si? ju? nie mo?e.

7. Na 85 metrze (dopiero!!!) ma jakoby znajdowa? si? kolejny safety diver – Wiky Ojrales nurkuj?cy, uwaga : na spr??onym powietrzu (!!!). Tak, tak nie pomyli?em si?, na powietrzu, nie na trimiksie! On móg?by odebra? Audrey od Pascala i wynurza? si? z ni? dalej. Móg?by, gdyby by? na swoim stanowisku. Niestety, nie ma go. A mo?e jednak jest, ale zamroczony azotem nie dostrzega tego, co dzieje si? wokó? niego? Tak czy inaczej Audrey pozostaje na g??boko?ci 90 metrów kolejne pó?torej minuty czekaj?c a? kto? inny odbierze j? od Pascala.

8. Tymczasem przenie?my si? na powierzchni?. Nurkowanie, które zaplanowane by?o na oko?o 3 minut trwa ju? prawie o dwie minuty du?ej. Pocz?tkowe radosne oczekiwanie wielkiego sukcesu powoli przeradza si? w narastaj?ce napi?cie. Jeszcze nie dla wszystkich zgromadzonych na ?odziach widzów jest oczywiste, ?e dzieje si? co? z?ego. Na razie tylko osoby z najbli?szego otoczenia zdaj? sobie spraw? z powagi sytuacji. Wreszcie Pipin, pe?ni?cy rol? bezdechowego safety divera, którego rol? by?o asekurowanie Audrey na ostatnich 20 metrach podejmuje dramatyczn? decyzj?. Zak?ada sprz?t SCUBA i w b?yskawicznym tempie opada w poszukiwaniu ukochanej (?) ?ony.

9. Dociera do Pascala Bernabe, odbiera od niego nieprzytomn? Audrey i w astronomicznym tempie, ryzykuj?c chorob? dekompresyjn? wynurza si?.

10. Po 8 minutach i 42 sekundach od rozpocz?cia nurkowania Audrey znajduje si? na powierzchni. Szanse na pomy?ln? reanimacj? s? w tym momencie w?a?ciwie ?adne. Jednak bior?c pod uwag? to, ?e jej organizm by? przyzwyczajony zarówno do ekstremalnych g??boko?ci jak i do d?ugiego pozostawania w bezdechu oraz to, ?e znajdowa?a si? ona w znakomitej formie fizycznej minimalna nadzieja jeszcze istnieje. A w?a?ciwie istnia?aby pod warunkiem przeprowadzenia pe?nej akcji reanimacyjnej z wykorzystaniem ca?ego niezb?dnego sprz?tu medycznego jak cho?by defibrylator, którego obecno?? przy zabezpieczaniu wydarzenia tego typu wydaje si? oczywisto?ci?. Niestety, jedyne co mog? zaoferowa? organizatorzy z IAFD to r?czny masa? serca i sztuczne oddychanie metod? usta – usta. Nic wi?c dziwnego, ?e reanimacja nie daje rezultatów. Po przewiezieniu na l?d lekarze w miejscowym szpitalu stwierdzaj? zgon.

Analiza

Jak wiadomo z napisanej w kilka lat po wydarzeniu przez Carlos Serra – by?ego prezesa IAFD - ksi??ki „The Last Attempt” wysoce prawdopodobna jest hipoteza sugeruj?ca, ?e brak powietrza w butli nape?niaj?cej balon wyporno?ciowy nie by? tragicznym w skutkach niedopatrzeniem, ale celowym dzia?aniem samego Pipina. Do tego czynu mia?a go pchn?? pycha i zazdro?? o pozycj? superchampiona g??bin. Jednak nawet gdyby by?o inaczej, to organizatorom z IAFD i tak mo?na zarzuci? jedno karygodne zaniedbanie: brak w?a?ciwej asekuracji, która w nurkowaniu na tak? g??boko?? powinna by? czym? oczywistym. Zreasumujmy wi?c wnioski wynikaj?ce z przedstawionego powy?ej opisu:

1. Pierwszy zarzut, to brak backupu na wypadek awarii podstawowego systemu wynosz?cego nurka na powierzchni?. Po „awarii” pierwszej i jedynej butli Audrey nie mia?a w zapasie innego ?ród?a nape?niania balonu. Oczywi?cie nikt z ekipy IAFD (mo?e poza samym Pipinem, o ile domniemania Carlosa Serra s? s?uszne) nie zak?ada?, ?e kto? móg?by wys?a? Audrey w g??biny z pust? butl?. Jednak z ró?nymi awariami sprz?tu nale?y liczy? si? zawsze. Nawet gdyby butla by?a pe?na, to przecie? mog?y mie? miejsce i inne problemy jak np. zaci?cie si? zaworu. Dlatego w nurkowaniu na tak? g??boko?? butla zapasowa i dodatkowo kamizelka z niezale?nym zasilaniem (mniej wi?cej taka, jak? pos?ugiwa? si? Jacques na filmie „Wielki B??kit”) wydaj? si? absolutn? konieczno?ci?. Tych jednak nie by?o.

2. Druga sprawa, to skandalicznie ma?a ilo?? nurków zabezpieczaj?cych. Wed?ug przepisów stworzonych przez sam IADF, powinni oni by? rozmieszczeni co 20 metrów, co przy g??boko?ci 171 metrów daje oko?o o?miu sprz?towców. Jak wiemy by?o ich zaledwie dwóch, z czego jeden zamroczony narkoz? azotow?, z racji oddychania powietrzem na g??boko?ci 90 metrów. Dodatkowo ?aden z nich nie by? wyposa?ony w balon s?u??cy do awaryjnego wyekspediowania Audery na powierzchni?.

3. I kwestia ostatnia – brak zabezpieczenia medycznego na powierzchni. Mimo pierwotnych zapewnie? Pipina, na ?odzi, z której przeprowadzano nurkowanie nie by?o medyków. Jedyny obecny lekarz by? … dentyst? (!!!). Brak by?o defibrylatora.

Jednym s?owem Pipin i IAFD zorganizowali to nurkowanie w sposób niewyobra?alnie lekkomy?lny, co zreszt? by?o typowe dla wszystkich nurkowa? tej organizacji. Pipin zawsze lekcewa?y? kwestie bezpiecze?stwa i doj?cie do tragedii w jego ekipie by?o w gruncie rzeczy kwesti? czasu (nb. co najmniej dwa wypadki ?miertelne z udzia?em nurków sprz?towych w tej ekipie mia?y miejsce wcze?niej). Warto zauwa?y?, ?e o ile hipoteza Carlosa o celowym doprowadzeniu do katastrofy przez Pipina jest prawdziwa, to w przypadku gdyby IAFD stosowa?a odpowiednie zabezpieczenia, nie mia?by on szans na sfinalizowanie swojego zbrodniczego planu. O ile bowiem brak powietrza w jednej, jedynej butli mo?na by?o zrzuci? na karb niedopatrzenia, to w przypadku istnienia butli zapasowej i kamizelki wyporno?ciowej trzeba by opró?ni? i je. W tej sytuacji nikt nie uwierzy?by w to, ?e trzy niezale?ne zbiorniki by?y puste za spraw? nieszcz??liwego przypadku i do akcji z pewno?ci? wkroczy?by prokurator. W?tpi? by wobec takiej perspektywy Pipin zdecydowa? si? by? na realizacj? swych zamiarów, a Audrey, by? mo?e wci?? by ?y?a.


Autor: Tomek "Nitas" Nitka


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,873,022 Unikalnych wizyt